Xinjiang Jinchuan Thermal Power Co., Ltd. 2*135MW

Xinjiang Jinchuan Thermal Power Co., Ltd. 2*135MW

Xinjiang Jinchuan Thermal Power Co., Ltd. 2*135MW

Related cases